Què és el poum?

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallès és el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament el 22 de març de l’any 2000, com a resultat de la revisió del Pla General d’Ordenació municipal de la comarca de Sabadell del 1978. Després de més de 16 anys de vigència d’aquest document, l’Ajuntament de Sant Quirze ha estimat necessari revisar-lo i actualitzar-lo de nou.

El que sorgirà com a producte d’aquest procés serà el POUM, és a dir, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Aquest document és el que determina el full de ruta que seguirà Sant Quirze en els propers anys. El POUM fixa les normes urbanístiques del Sant Quirze del futur i, alhora, els serveis i equipaments vinculats i necessaris per garantir la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants.

Què s’està treballant?

La definició del model de poble i les línies mestres del planejament pels propers anys requereix la participació efectiva de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès. És important garantir un procés participatiu que sigui capaç de permetre conèixer i recollir l’opinió dels ciutadans, de les entitats i les associacions. El primer pas en aquest àmbit ha estat l’aprovació del Programa de Participació que s’encarrega de regular aquest procés.

Al mateix temps es recopila documentació i dades del municipi ( població, planejament vigent, serveis, equipaments, comunicacions, etc. ), s’efectuen entrevistes per grups de personal de l’ajuntament, dels polítics municipals i associacions i entitats del municipi.

Des de l’oficina del pla, que està en funcionament des del mes de maig, l’equip redactor s’ha encarregat de recollir dades del municipi que han de servir de referència per conèixer i valorar la situació actual de Sant Quirze del Vallès, l’evolució de la població i les dotacions i serveis de què disposa el municipi, entre altres. A partir d’aquestes, contrastant-les amb les previsions que el vigent Pla va fer l’any 2000, considerant el nou marc legal en l’àmbit urbanístic, s’han fet presentacions a les comissions del resultat de les primeres conclusions de l’equip redactor en els diferents àmbits de treball: població i habitatge, medi natural,
planejament urbanístic i mobilitat i s’ha elaborat un document de Bases i un Atles d’informació gràfica del municipi que es va lliurar a l’ajuntament a finals de juliol.

El document de Bases estructura la informació en els diferents àmbits d’interès. Tot i que el contingut és desigual en funció de la informació disponible, es tracta d’un bon punt de partida per situar el debat del futur POUM:

 • Encaix territorial: situa el municipi en la comarca i compara dades de població, superfície i densitat en relació al Vallès, descriu les xares de comunicació, els espais naturals protegits i les unitats de paisatge.
 • Delimitació del terme, descripció geogràfica i l’evolució urbana.
 • Estudi del medi, hàbitats, sòl forestal i agrícola, protecció de la Serra de Galliners, connexió amb els parcs naturals de Sant Llorenç i Collserola, riscos ( incendi, inundació, etc. )
 • Planejament urbanístic: relació amb el Pla Territorial General de Catalunya, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, els Plans Directors i les afectacions que comporta pel municipi. Pla General d’Ordenació de l’any 2000 i el seu desenvolupament.
 • Sistemes Generals de Comunicacions viaria i ferrocarrils, mobilitat i transport públic, carrils bici, sistemes d’espais lliures i equipaments.
 • Xarxes de serveis: aigua, sanejament i deixalleries.
 • Població i llars, evolució, habitatge, potencial d’habitants del municipi, característiques socioeconòmiques de la població.
 • Estructura de la propietat i condició edificatòria. Patrimoni de sòl públic.
 • Usos del sòl i teixits urbans. Activitat econòmica. Comerç de proximitat.
 • Patrimoni. Propostes del Pla de l’any 2000 ( a nivell arqueològic i arquitectònic ). Inventari de la Generalitat.
 • Anàlisi econòmica i financera de la hisenda municipal. Impacte del POUM en la hisenda municipal.

La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable.

El POUM classifica el territori municipal com a sòl urbà, sòl urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) o sòl no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial). A partir d’aquesta classificació, es regulen els usos i les activitats que es poden dur a terme en cada tipologia.

Les necessitats socials i econòmiques del municipi

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques a partir de l’ordenació dels espais públics, abitatges, infraestructures, equipaments públics, etc…

La protecció del medi ambient

El POUM haurà de vetllar per la conservació del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural, entre d’altres.

La protecció del
patrimoni cultural

Es treballarà amb l’ordenació d’aquells elements patrimonials existents al municipi a través de catàlegs de béns a Protegir.